header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Wstęp

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://kpr.med.pl/ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Strona internetowa http://kpr.med.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań KPR.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

W Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Joanna Sieradzka, z którą można się kontaktować  mailowo: rzecznik@kpr.med.pl lub telefonicznie: 607-444-466.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: sekretariat@kpr.med.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Na terenie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. św. Łazarza 14 w Krakowie znajdują się:

  • budynek B, w którym można załatwić sprawy administracyjne,
  • Poradnie Chirurgii Ogólnej oraz Urazowo-Ortopedycznej,

które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku B komunikacja pionowa – windy, korytarze na jednym poziomie. Do wejścia do budynku B prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków.

Pomieszczenia Poradni zlokalizowane są na parterze. Wejście do Poradni jest  na poziomie równym z chodnikiem (brak stopni, progów), drzwi otwierane są automatycznie.

Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze w budynku Poradni.

Na terenie KPR przy ul. św. Łazarza 14 znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

KPR zapewnienia możliwość wstępu do budynku B i Poradni osobom korzystającym z psa asystującego.

KPR zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynku B lub Poradni z pomocą poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. św. Łazarza 14.

KPR zapewnia możliwość zaprowadzenia osób ze szczególnymi potrzebami do konkretnego działu/pokoju. W celu skorzystania z tej możliwości należy zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu: 12 42 44 272.

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową