header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Dokumentacja medyczna i dane naukowe

ZASADY  UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DLA PACJENTÓW

ORAZ DANYCH I INFORMACJI DO CELÓW NAUKOWYCH

W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM

UWAGA!

W związku z pandemią COVID-19, do odwołania, bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na termin odbioru dokumentacji medycznej pod numerami:

12 42 44 294

12 42 44 247

12 42 44 258

Administracja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pracuje w godz. 7.30-14.35

 1. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe udostępnia dokumentację medyczną:

 1. Pacjentowi – za okazaniem dowodu osobistego.
 2. Jego przedstawicielowi ustawowemu (rodzice osób nieletnich) na podstawie dowodu osobistego.
 3. Innemu opiekunowi prawnemu na podstawie dowodu osobistego i dodatkowo w oparciu o wypis stosownego orzeczenia sądowego względnie innego dokumentu potwierdzającego powierzenie mu prawnej opieki.
 4. Osobie upoważnionej przez pacjenta – na podstawie pisemnego upoważnienia pacjenta i po okazaniu dowodu osobistego.
 5. Po śmierci pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej ma:
  – osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub
  – osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym
  – osoba  bliska*, chyba  że udostępnieniu  sprzeciwi się  inna osoba  bliska lub sprzeciwi się temu pacjent za życia.
  5.1 Sprzeciw pacjenta  może być przełamany w dwóch sytuacjach, tzn.:
  – w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta,
  – dla ochrony życia i zdrowia osoby bliskiej na podstawie zgody wyrażonej przez sąd i określającej zakres udostępnienia dokumentacji
 6. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 7. Osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.
 8. Organom władzy publicznej, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
 9. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
 10. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzane na ich wniosek.
 11. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 12. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
 13. Zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta wyrażoną pisemnie.
 14. Osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 15. Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 16. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania.

W przypadkach od 1 do 5  należy wypełnić „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”  ( załącznik nr 1).

W przypadkach od 6 do 11  pisemny wniosek składa odpowiedni organ lub instytucja.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta:

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej  następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentacja może być udostępniona:
  – do wglądu w miejscu udzielania świadczeń  zdrowotnych z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie KPR św. Łazarza 14 – Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej   w tym również do baz  danych ,
  – poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów ,odpisów lub wydruku .
  – poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po jego wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta  (wyłączona  zostaje  możliwość wydania  oryginałów pacjentowi na każde żądanie)
 3. W przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej należy:
  – pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji,
  – przekazać dokumentację za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem jego zwrotu po wykorzystaniu.
 4. Koszty udostępnienia dokumentacji ponoszą podmioty lub organy występujące o ich udostępnienie.
 • a) za udostępnienie dokumentacji medycznej  poprzez sporządzenie  jej wyciągów  lub odpisów opłata za 1 stronę  wynosi nie więcej  niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia  w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,
 • b) za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie  jej kopii albo wydruku  opłata wynosi nie więcej niż 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w ppkt.a),
 • c) opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką  komisją do spraw  orzekania o  zdarzeniach medycznych.
 1. Udostępnienie dokumentacji na wniosek podmiotu lub organu uprawnionego odbywa się na podstawie decyzji kierownika Działu Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

* Przez osobę bliską należy rozumieć małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do  drugiego stopnia  w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta(art.3 ust.1 pkt.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

WZORY DOKUMENTÓW
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

 

2. DANE I INFORMACJE DO CELÓW NAUKOWYCH

Zasady udostępniania informacji i danych do celów naukowych:

Pobierz (PDF, 307KB)

 

 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji do celów naukowych:

Pobierz (DOCX, 23KB)

 

 

 

Dokumentacja.medyczna 1 1024x683

 

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową