Zapisy

Regulamin

>>>    Pobierz cały regulamin (pdf)

                                    REGULAMIN

         Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym

                                   Kraków 2017

I.    CEL

Celem Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym jest:

1. sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania medycznego, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych,

2. umożliwienie współzawodnictwa zespołów ratownictwa medycznego,

3. wyłonienie Mistrza Polski w Ratownictwie Medycznym.

II.     NAZWA

XVI Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym Kraków 2017

III.    ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE KRAJOWYCH MISTRZOSTW W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

1. Organizatora, termin i miejsce Mistrzostw ustala Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

2. Nazwa Organizatora

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Adres

ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków

tel:  12 424-42-72

fax: 12 424-43-00

e-mail: mistrzostwa.polski@kpr.med.pl

strona internetowa: www.kpr.med.pl/mistrzostwa.polski

3. Termin 20 - 23.09.2017r.

IV.     WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Podmiot dokonujący zgłoszenia do Mistrzostw wypełnia  zgłoszenie na formularzu

i przesyła w terminie do 21.07.2017 r.

na adres Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

ul. Łazarza 14, kod 31-530 Kraków

tel: 12 424-42-72

Fax: 12 424-43-00

e-mail: mistrzostwa.polski@kpr.med.pl

strona internetowa: www.kpr.med.pl/mistrzostwa.polski

2. W Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym może brać udział łącznie do 50 zespołów ratownictwa medycznego zespoły podstawowe lub specjalistyczne. O liczbie zespołów zagranicznych decyduje Organizator. Pierwszeństwo udziału w mistrzostwach przysługuje załogom, które w organizowanych mistrzostwach regionalnych zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski.

3. Mistrzostwa trwają maksymalnie 4 dni.

4. W zawodach mogą wziąć udział zespoły ratownictwa medycznego reprezentujące podmioty systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Członkowie zespołu powinni być związani umową o pracę lub cywilno – prawną od co najmniej 6 miesięcy z jednostką, którą reprezentują.

5. Podmiot wskazany w pkt. 1 może zgłosić do uczestnictwa maksimum 4 zespoły, przy czym zespoły Organizatora są oceniane poza klasyfikacją ogólną i nie biorą formalnie udziału w zawodach.

6. Skład osobowy zespołu powinien być zgodny z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla:

- zespołu podstawowego,

- zespołu specjalistycznego.

7. Ustala się 2 kategorie startujących zespołów: dla zespołów S i Zespołów P. W razie uczestnictwa zespołów zagranicznych, możliwe jest ustalenie osobnej kategorii dla tych zespołów.

8. Liczba konkurencji dziennych i nocnych podczas Mistrzostw Polski wynosi minimum 6.

9. Kierujący ambulansem powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

10. W zgłoszeniu należy wyznaczyć kierownika zespołu. W trakcie wykonywania zadań kierownictwo akcji ratowniczej może przejąć inny członek zespołu, w zależności od ustaleń kierownika zespołu.

V.      PROGRAM MISTRZOSTW

Kraków 20-23.09.2017r. - wg załączonego programu w oddzielnym piśmie

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

23 czerwca 2017r. - wg załączonego programu w oddzielnym piśmie

VI.      ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego Organizator zapewnia w czasie trwania Mistrzostw:

•    zakwaterowanie,

•    wyżywienie,

•    pakiet startowy,

•    zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

VII.    ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

1. Mistrzostwa oparte są o realizację zadań praktycznych i teoretycznych.

2. Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych oraz zamkniętych. Startujące zespoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

3. W trakcie Zawodów NIE WOLNO używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:

- w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja,

- ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia podczas konkurencji,

- zespół w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie, wymagające użycia wyżej wymienionej sygnalizacji,

- na polecenie sędziego.

4. Na trasie zawodów mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające   przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub innych służb posiadających uprawnienia ustawowe do przeprowadzania kontroli.

5. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych,  zabudowań pojedynczych czy miejsc remontowanych.

6. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół. Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad,

z wykluczeniem całego zespołu z udziału w mistrzostwach włącznie. Punkty karne są naliczane wg taryfikatora policji (mandatów) .

7. Każda naprawa ambulansu/sprzętu powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd/wykonanie zadania pozostałym uczestnikom.

8. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających w trakcie rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu oraz środków odurzających u uczestników. Przy badaniu zawartości alkoholu wynik musi wynosić 0 promila.

9. Załoga, w składzie, której będzie nawet jeden z członków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostaje wykluczona z udziału w konkurencjach mistrzostw.

10. Każdy zespół otrzymuje przed startem od organizatora numer startowy. W przypadku utraty numeru startowego organizator wyda jego duplikat za pobraniem opłaty w wysokości 20 zł.

11. W trakcie Mistrzostw zespoły otrzymają mapki z trasami dojazdu do zadań lub współrzędne GPS.

12. Zespoły zgłaszają się na miejsce startu do zadania co najmniej 5 minut przed wyznaczonym  terminem.

13. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizowanego zadania.

14. W ocenie poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, o ile sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.

15. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

16. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach ocen oraz na odpowiednich tabelach przeliczeniowych, podanych do wiadomości uczestników w dniu rozpoczęcia mistrzostw.

17. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań praktycznych i teoretycznych oraz  po odjęciu punktów karnych.

18. Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla ambulansów S i P za wyjątkiem respiratora i pompy infuzyjnej, które nie są wymagane. (zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polską Normą PN-EN 1789 dla pojazdów medycznych). Dopuszcza się start zespołów bez ambulansów oraz bez sprzętu pod warunkiem ustalenia takiej konwencji zawodów lub zgody na zapewnienie ww. sprzętu przez organizatora.

19. W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia zadania, zespół nie otrzymuje punktów za tę część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia.

20. Sprzęt konieczny do wykonania zadania, a wykraczający poza wymagania z punktu 18 zapewnia organizator.

21. Zabrania się używania własnych urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej.

22. Zabrania się stosowania elektrod quik-combo do prowadzenia defibrylacji i kardiowersji.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu będącego wyposażeniem karetki oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadań.

24. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zespoły biorące udział w mistrzostwach, sędziowie. Zabrania się transportowania w ambulansach i uczestniczenia w zadaniach osób towarzyszących. W razie niestosowania się do zaleceń konkurencja nie zostanie zaliczona.

25. W czasie wykonywania zadania zabrania się zespołowi korzystania z aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, komputerów, radiostacji, palmtopów, kalkulatorów, a także wcześniej przygotowanych kart z algorytmami oraz dawkami i stężeniami leków.

26. Dopuszcza się używanie aparatu fotograficznego/kamery przez osobę towarzysząca, dopuszczoną przez Organizatora na miejsce zadania, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony sędziów. Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu wskazanym przez sędziego. Zarejestrowany zapis video (filmowy) lub dokumentacja fotograficzna nie będzie brana pod uwagę przy ocenie i punktacji zadania.

27. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.

28. Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w mistrzostwach.

VIII.    KONKURENCJE/ZADANIA

1. Zalecany czas trwania konkurencji 12 godzin i dotyczy zadań medycznych, technicznych i teoretycznych. W przypadku wydłużenia czasu trwania konkurencji wymagany jest jednorazowy 8-godzinny czas odpoczynku. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zadań szkoleniowych nie podlegających generalnej klasyfikacji.

2. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające czas 2 kolejnych zespołów startujących później powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeśli spóźnienie wynika z winy Organizatora punkt ten nie ma zastosowania.

3. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. Na 2 minuty przed końcem zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.

4. Czas zadania jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.

5. Czas pobytu zespołu na miejscu zadania może być krótszy od maksymalnego w przypadku:

-    wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu, o czym decyduje kierownik zespołu,

-    osiągnięcia końcowego punktu zadania (zależnie od konstrukcji zadania).

6. Realizacja konkurencji może być przerwana przez sędziego w każdym momencie, jeśli postępowanie zespołu stworzy sytuację niebezpieczną (dla siebie lub innych osób uczestniczących w zadaniu), w sytuacji ukończenia czasu trwania konkurencji lub w sytuacji zakończenia scenariusza.

IX.        ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

1. Skład zespołu sędziowskiego ustala organizator na podstawie następujących kryteriów:

- sędziowie do zadania urazowego  z ukończonym kursem ITLS lub PHTLS, minimum 1 taki sędzia na stanowisko kontrolne,

- sędziowie do zadania nieurazowego z ukończonym kursem ALS lub ACLS, minimum

1 taki sędzia na stanowisko kontrolne,

- sędziowie do zadania pediatrycznego z ukończonym kursem EPLS lub PALS, minimum

1 taki sędzia na stanowisko kontrolne,

- sędzia główny zadania z ukończonym adekwatnym kursem. Zaleca się obsadę tego stanowiska instruktorami kursów będącymi jednocześnie czynnymi praktykami tj. lekarzami, ratownikami medycznymi, pielęgniarkami/pielęgniarzami systemu PRM minimum 3 lata stażu pracy w systemie PRM,

- sędzia główny zawodów  lekarz systemu z co najmniej 5 letnim stażem w PRM. Zalecane jest u sędziego głównego ukończenie i znajomość co najmniej 3 z certyfikowanych kursów EPLS, ALS, ITLS.

2. Każde zadanie jest sędziowane przez zespół min. 2 sędziów.

3. Sędziami mogą zostać lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze systemu PRM z co najmniej 3 letnim stażem pracy w systemie. Zaleca się osoby z doświadczeniem szkoleniowym.

4. Organizator może zlecić obsługę sędziowania podmiotom zewnętrznym. Organizator      Mistrzostw może również zaprosić do sędziowania instruktorów i szkoleniowców z innych jednostek systemu PRM. Zapewnia wówczas noclegi , wyżywienie, a w porozumieniu i za zgodą podstawowego pracodawcy oddelegowanie do celu sędziowania na zawodach.

5. Sędzia nie ocenia zespołu ratownictwa medycznego zgłoszonego przez jednostkę, w której   jest zatrudniony lub posiada umowę cywilno-prawną.

6. W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych w ust. 1 dopuszcza się możliwość   odstępstwa za zgodą Zarządu Związku.

X. KOMISJA ODWOŁAWCZA

1. Na czas Mistrzostw Organizator ustala KOMISJĘ ODWOŁAWCZĄ, w skład której  wchodzi sędzia główny zawodów, sędzia odwoławczy  oraz 1 przedstawiciel  Organizatora.

2. Komisja działa w składzie minimum 3-osobowym i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

3. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej do Komisji Odwoławczej do 1 godziny  po ukończeniu konkurencji zawodów i wpłaceniu wadium w wysokości 300 PLN w Biurze Zawodów. Wadium przepada jeżeli komisja odwoławcza uzna protest za bezzasadny.

XI. CZYNNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

1. Zespół ratownictwa medycznego działa zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wg zasad zapisanych w niniejszym regulaminie.

2. Podczas trwania mistrzostw:

- czynności wykraczające poza zakres kompetencji zespołu muszą uzyskać akceptację sędziego głównego,

- zabiegi wykonywane przy pacjencie opierają się na dostępnych badalnych danych i  parametrach określonych przez sędziego,

- konstrukcja zadania powinna opierać się na jednakowym scenariuszu, parametrach oraz czasie ich występowania dla każdego z uczestniczących zespołów,

- wszystkie czynności nieinwazyjne wykonywane są realnie, zaś inwazyjne na manekinach,

- w zakresie działań nie opisanych w obecnym regulaminie dopuszcza się doraźne decyzje podejmowane przez organizatora zawodów, za zgodą sędziego głównego zawodów

i Komisji Odwoławczej. Decyzje powinny być ogłoszone pisemnie.

- w razie napotkania podczas zawodów realnego zdarzenia zespół ma obowiązek wykonać niezbędne medyczne czynności ratunkowe oraz wezwać zespół PRM, a także zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów.

- uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

XII.     CZYNNOŚCI ORGANIZATORA MISTRZOSTW

Organizator określa:

- szczegóły techniczne i logistyczne mistrzostw, tj. obowiązujący język, miejsce

i sposób startu, sposób określenia miejsca dojazdu do zadań, oznakowanie i numerację zespołów, czas trwania zadań itp.,

- sposób wykonywania czynności medycznych  w specjalnym załączniku,

- inne nieujęte w niniejszym regulaminie zasady.

XIII.     NAGRODY

Zwycięzcom mistrzostw zostaną wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz inne nagrody.

XIV.     KARY

Komisja Odwoławcza w porozumieniu z Organizatorem może zastosować za nieprzestrzeganie Regulaminu Mistrzostw, następujące kary:

•    punkty karne,

•    upomnienie,

•    zawieszenie,

•    dyskwalifikację,

XV.     OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci/odpadów medycznych na trasie/terenie Mistrzostw.

XVI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W mistrzostwach, w charakterze obserwatora, uczestniczy przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

4. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów.

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

10. Zespoły bez numerów startowych poruszające się na terenie odbywania się mistrzostw będą usuwane przez obsługę techniczną.

11. Mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

14. Uczestnicy podczas mistrzostw zobowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów i organizatorów. Nie wolno używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób nieetyczny.

15. Uczestnicy w trakcie zadań, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia mistrzostw używają odzieży lekarza/ pielęgniarki/ratownika medycznego.

16. Nieznajomość niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za tłumaczenie.

17. Organizator z sędzią głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

  • Współorganizator
  • Instytucje współpracujące