header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Oświadczenie w związku z artykułem w Gazecie Wyborczej

W związku z publikacją w Gazecie Wyborczej z 19 kwietnia 2018 r. informujemy, że wszystkie środki, jakie Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało jako środki celowe dla ratowników medycznych, zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem  i są rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia. Żadnych innych dodatkowych środków celowych dla tej grupy zawodowej KPR nie otrzymało.

W ramach wyżej wspomnianych środków, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało dodatkowo  około 6 mln 750 tys. złotych jako lider konsorcjum, składającego się 13 podmiotów (10 szpitali i trzech stacji pogotowia, jak również dwóch dyspozytorni). Środki te zostały rozdysponowane zgodnie z sugestiami wojewody i zgodnie z przeznaczeniem.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółową informację na temat dodatkowych środków finansowych, jakie dotarły do KPR. Taką samą informację otrzymała redakcja Gazety Wyborczej.

  1. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe nie otrzymywało i nie otrzymuje środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia. Jedyne środki na finansowanie działalności KPR otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia po przekazaniu tych środków przez Wojewodę Małopolskiego.

Wszystkie środki, jakie otrzymaliśmy jako środki celowe dla ratowników medycznych, zostały wypłacone i są rozliczone z NFZ. Żadnych innych dodatkowych środków celowych dla tej grupy zawodowej KPR nie otrzymało.

Poniżej przekazuję szczegółowe informacje dotyczące każdej z transz dodatkowych środków, jakie KPR otrzymało z NFZ w ostatnim kwartale 2017 roku.

  1. Pismem z 11 września 2017 r Wojewoda Małopolski przeznaczył dodatkowe środki cyt. „na wzrost stawki na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w szczególności z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla ww. grupy pracowników”. W związku z przekazaniem tych środków, zawarte zostało porozumienie ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym i na tej podstawie wypłacony został drugi dodatek w wysokości 400 zł na etat przeliczeniowy dla ratowników medycznych. Na mocy tego porozumienia dodatek otrzymały również pozostałe grupy zawodowe w KPR (z wyjątkiem dyrektora) – w  porozumieniu – zgodnie z oczekiwaniem wysuniętym przez związki zawodowe, wzięto pod uwagę fakt, że na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego składa się również praca innych osób, nie wyłącznie ratowników medycznych.

Podkreślam też, że w KPR bez zbędnej zwłoki wypłacane były wszystkie ustalone dodatki dla wszystkich ratowników medycznych.

  1. Kolejne środki, jakie KPR otrzymało z Narodowego Funduszu Zdrowia, były to środki cyt. „w celu zwiększenia stawki na finansowanie od 1.11.2017 r. do 31.12.2017 r. z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek systemu realizujących zadania w zespołach ratownictwa medycznego i na stanowisku dyspozytora medycznego u podwykonawców”. Jako lider konsorcjum, KPR przekazało całość tych środków finansowych do podwykonawców.
  2. Kolejne środki KPR otrzymało z NFZ jako lider konsorcjum cyt. „w celu zwiększenia stawki na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego od 1.12.2017 r. do 31.12.2017 r.” – były to środki przede wszystkim na zakup sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego, a nie celowe na wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych.
  3. KPR otrzymuje środki finansowe jako lider konsorcjum składającego się z 13 podmiotów leczniczych (w to wliczone jest również funkcjonowanie dwóch dyspozytorni medycznych). Środki przekazywane dla całego konsorcjum są więc w całości przychodami KPR, ale następnie są przekazywane do poszczególnych jednostek. Środki, jakie KPR otrzymało od października do grudnia 2017 r., zostały – zgodnie z ustawą o rachunkowości, umieszczone w planie finansowo-rzeczowym jednostki za rok 2017. Te dodatkowe środki wpłynęły na wynik całoroczny jednostki.
  4. KPR od kilku lat wypłaca nagrody z okazji Święta Ratownictwa, tzw. nagrodę roczną – nagród tych nie otrzymuje dyrektor. Organizacje związkowe otrzymały informację, że pozytywny wynik finansowy KPR będzie miał odzwierciedlenie w wysokości tegorocznych nagród – po zatwierdzeniu bilansu jednostki.

W roku ubiegłym całość zysku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego została wypłacona w grudniu 2017r. pracownikom w postaci dodatkowego wynagrodzenia, tzw. nagrody rocznej. Taką politykę zaakceptowały organizacje związkowe, wychodząc z założenia, że zakład pracy jest wspólnotą. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest, najprawdopodobniej, jedną z niewielu, a być może nawet jedyną placówką w Małopolsce, w której cały zysk przeznaczony został na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników.

  1. Również w roku 2018, w związku ze zwiększeniem środków finansowych na działalność zespołów ratownictwa medycznego, zawarte zostały porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi. Na mocy tych porozumień, kierując się zasadą, że załoga stanowi wspólnotę pracowniczą, dodatkowe środki finansowe mają wypłacane wszystkie grupy zawodowe (z wyłączeniem dyrektora). Jednocześnie realizowana jest wypłata dwóch dodatków (po 400 zł) dla wszystkich ratowników medycznych.
  2. Gospodarka finansowa w KPR jest prowadzona na otwartych zasadach, zawsze w konsultacji ze związkami zawodowymi i z zachowaniem wszystkich wymogów umownych i ustawowych.