header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Deklaracja dostępności

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia

TEKST ŁATWY DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA (ETR)

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ratuje życie i zdrowie ludzi, którzy mieli wypadek albo nagle bardzo poważnie zachorowali.

Mamy 37 karetek, czyli zespołów ratownictwa medycznego. W każdej karetce pracują ratownicy medyczni, a czasem też lekarze i pielęgniarki.

Mamy długą i ciekawą historię. Jesteśmy najstarszym pogotowiem w Polsce.

Jeżeli potrzebujesz pomocy medycznej, to zadzwoń na numer 999 lub 112.

Te numery są bezpłatne.

999 i 112 to numery alarmowe. Dzwoń tylko wtedy, gdy dzieje się coś bardzo poważnego.

ZADZWOŃ na numer 999 lub 112 gdy:

– masz poważny wypadek lub widzisz wypadek

– ktoś jest nieprzytomny

– ktoś nie oddycha

– ty albo ktoś bardzo mocno krwawi

– ty albo ktoś ma bardzo silne bóle

– ktoś ma drgawki

Telefon odbierze dyspozytor.

Odpowiadaj spokojnie na jego pytania.

Najpierw powiedz, gdzie jesteś. Podaj adres.

Powiedz, co się stało.

Powiedz, ile osób potrzebuje pomocy.

Powiedz, jak się nazywasz.

Nie rozłączaj się pierwszy.

Dyspozytor powie ci, co dalej robić.

DLA NIESŁYSZĄCYCH

Jeśli jesteś niesłyszący lub słabo słyszysz, wezwij pomoc przez sms.

Numer w Małopolsce: 728 112 112

Napisz swoje imię i nazwisko, miejsce zdarzenia i napisz krótko, co się dzieje.

Czekaj na odpowiedź sms.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Jeśli była u Ciebie karetka i potrzebne Ci są dokumenty,

zadzwoń na numer: 12 42 44 294 lub 12 42 44 247

Możesz zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

INFORMACJA W POLSKIM  JĘZYKU MIGOWYM:

LINK DO FILMU

 

 

Deklaracja dostępności Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Wstęp

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://kpr.med.pl/ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

 

Strona internetowa https://kpr.med.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre załączniki nie posiadają warstwy tekstowej (skan).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Niektóre z opublikowanych zdjęć nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań KPR.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31 na podstawie audytu dostępności cyfrowej strony

internetowej przeprowadzonej przez firmę xDev Mateusz Ostaszewski oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

W Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Joanna Sieradzka, z którą można się kontaktować  mailowo: rzecznik@kpr.med.pl lub telefonicznie: 607-444-466.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: sekretariat@kpr.med.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Na terenie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. św. Łazarza 14 w Krakowie znajdują się:

 • budynek B, w którym można załatwić sprawy administracyjne,
 • Poradnie Chirurgii Ogólnej oraz Urazowo-Ortopedycznej,

które są dostępne dla osób mających problemy z poruszaniem się.

 

Budynek B

Pomieszczenia do obsługi interesantów znajdują się na drugim piętrze w budynku B.

Do budynku B prowadzi wejście główne znajdujące się zaraz po minięciu szlabanu, po lewej stronie.

Do wejścia do budynku B prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Zaraz po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się winda, którą można się dostać na drugie piętro.

Przyciski w windzie są opisane alfabetem Braille’a.

W budynku B nie ma:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza przyciskami windy) i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pętli indukcyjnych,
 • tłumacza języka migowego,
 • toalety dla osób na wózkach.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Poradnie Chirurgii Ogólnej oraz Urazowo-Ortopedycznej

Pomieszczenia Poradni zlokalizowane są na parterze. Po minięciu szlabanu należy kierować się na wprost wzdłuż ogrodzenia znajdującego się po prawej stronie.

Wejście do Poradni znajduję się po lewej stronie pod zadaszoną częścią budynku.

Wejście do Poradni jest  na poziomie równym z chodnikiem (brak stopni, progów), drzwi otwierane są automatycznie.

Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze w budynku Poradni.

W budynku Poradni  nie ma:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pętli indukcyjnych,
 • tłumacza języka migowego.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Na terenie KPR przy ul. św. Łazarza 14 znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Miejsce znajduje się w pobliżu wejścia do Poradni Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Bo budynku B oraz Poradni można dostać się transportem prywatnym lub środkami komunikacji publicznej:

 • tramwajami numer :  1, 12, 19 oraz 22,
 • autobusami numer: : 125, 184.

 

KPR zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynku B lub Poradni z pomocą poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. św. Łazarza 14.

 

KPR zapewnia możliwość zaprowadzenia osób ze szczególnymi potrzebami do konkretnego działu/pokoju. W celu skorzystania z tej możliwości należy zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu: 12 42 44 272.

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową