Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Dokumentacja medyczna i dane naukowe

ZASADY  UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DLA PACJENTÓW

ORAZ DANYCH I INFORMACJI DO CELÓW NAUKOWYCH

W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM

 1. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe udostępnia dokumentację medyczną:

 1. Pacjentowi – za okazaniem dowodu osobistego.
 2. Jego przedstawicielowi ustawowemu (rodzice osób nieletnich) na podstawie dowodu osobistego.
 3. Innemu opiekunowi prawnemu na podstawie dowodu osobistego i dodatkowo w oparciu o wypis stosownego orzeczenia sądowego względnie innego dokumentu potwierdzającego powierzenie mu prawnej opieki.
 4. Osobie upoważnionej przez pacjenta – na podstawie pisemnego upoważnienia pacjenta i po okazaniu dowodu osobistego.
 5. Po śmierci pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej ma:
  – osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub
  – osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym
  – osoba  bliska*, chyba  że udostępnieniu  sprzeciwi się  inna osoba  bliska lub sprzeciwi się temu pacjent za życia.
  5.1 Sprzeciw pacjenta  może być przełamany w dwóch sytuacjach, tzn.:
  – w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta,
  – dla ochrony życia i zdrowia osoby bliskiej na podstawie zgody wyrażonej przez sąd i określającej zakres udostępnienia dokumentacji
 6. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 7. Osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.
 8. Organom władzy publicznej, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
 9. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
 10. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzane na ich wniosek.
 11. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 12. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
 13. Zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta wyrażoną pisemnie.
 14. Osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 15. Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 16. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania.

 

W przypadkach od 1 do 5  należy wypełnić „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”  ( załącznik nr 1).

W przypadkach od 6 do 11  pisemny wniosek składa odpowiedni organ lub instytucja.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta:

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej  następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentacja może być udostępniona:
  – do wglądu w miejscu udzielania świadczeń  zdrowotnych z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie KPR św. Łazarza 14 – Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej   w tym również do baz  danych ,
  – poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów ,odpisów lub wydruku .
  – poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po jego wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta  (wyłączona  zostaje  możliwość wydania  oryginałów pacjentowi na każde żądanie)
 3. W przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej należy:
  – pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji,
  – przekazać dokumentację za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem jego zwrotu po wykorzystaniu.
 4. Koszty udostępnienia dokumentacji ponoszą podmioty lub organy występujące o ich udostępnienie.
 1. Udostępnienie dokumentacji na wniosek podmiotu lub organu uprawnionego odbywa się na podstawie decyzji kierownika Działu Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

* Przez osobę bliską należy rozumieć małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do  drugiego stopnia  w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta(art.3 ust.1 pkt.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Administracja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pracuje w godz. 7.30-14.35

WZORY DOKUMENTÓW
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

2. DANE I INFORMACJE DO CELÓW NAUKOWYCH

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM DO CELÓW NAUKOWYCH

(wersja 2 z dnia 18.01.2023 r.)

1. Celem niniejszego dokumentu, zwanego dalej Zasadami jest określenie sposobu udostępniania przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) informacji do celów naukowych tj.: do napisania prac dyplomowych lub naukowych, publikacji naukowych, przeprowadzenia badań ankietowych itp.

2. Udostępnieniu nie podlegają informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, tajemnice przedsiębiorstwa, dane osobowe pacjentów lub osób zgłaszających oraz inne informacje, których udostępnienie w trybie opisanym w niniejszym dokumencie jest zabronione przepisami prawa.

Wnioskowanie o udostępnienie informacji

3. Udostępnienie informacji, o których mowa w punkcie 1 następuje na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

4. Wniosek może zostać przekazany do KPR w następujący sposób:

a) na adres mailowy: sekretariat@kpr.med.pl,

b) pocztą na adres: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków,

c) bezpośrednio do Sekretariatu KPR, ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków.

5. Wniosek o udostępnienie informacji rozpatrywany jest przez Dział Monitorowania Jakości w terminie 30 dni od daty wpływu do KPR.

6. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie wskazanym w punkcie 5, Dział Monitorowania Jakości powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia wskazując jednocześnie nowy termin realizacji.

7. Udostępnienie informacji odbywa się na podstawie decyzji, o której wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub pisemnie.

8. W przypadku gdy o dane na potrzeby napisania pracy dyplomowej wnioskuje student, do wniosku należy załączyć potwierdzenie przez promotora faktu pisania pracy dyplomowej uwierzytelnione pieczątką szkoły wyższej. Może ono być umieszczone również bezpośrednio na wniosku.

9. Dokumentacja medyczna może być udostępniona szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

10. Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji, wypełnione w sposób nieczytelny, sporządzone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.

11. KPR może odmówić bez podania powodu udostępnienia całości lub części wnioskowanych informacji, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany zgodnie z punktem 7.

12. KPR może zastrzec sobie prawo do otrzymania w ustalonej formie (pisemnej lub elektronicznej) jednego egzemplarza pracy/publikacji niezwłocznie po jej upublicznieniu.

13. KPR zastrzega, że mogą zostać nałożone dodatkowe szczególne warunki i zasady udostępnienia informacji do celów naukowych.

Postanowienia końcowe

14. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania udostępnionych informacji, danych, dokumentacji medycznej wyłącznie do celu i w zakresie wskazanym we wniosku z załącznika nr 1.

15. KPR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie udostępnionych informacji.

16. Za ewentualne szkody spowodowane działalnością, na potrzeby której udostępniono informacje, odpowiedzialność ponosi Wnioskodawca.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZORY DOKUMENTÓW

Wniosek o udostępnienie informacji do celów naukowych

Zdjęcie ilustracyjne

dokumentacja.medyczna-1-1024x683.jpg