Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Rodo - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe informuje, że:

–  przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielały pomocy zespoły ratownictwa medycznego i zespoły transportowe KPR lub którzy byli pacjentami poradni specjalistycznych oraz ambulatoriów będących jednostkami organizacyjnymi KPR. Dane te znalazły się i są przechowywane w zbiorach danych KPR zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 8 grudnia 2015 r.;

– dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Art.6 ust 1 Rozporządzenia UE w celach związanych z udzielaniem pomocy medycznej przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe;

– administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krakowie, ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków;

– dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okres  wskazany w/w Ustawie;

– każda osoba, której dane są przetwarzane przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, że czynność ta nie narusza postanowień w/w Ustawy i innych przepisów obowiązującego prawa;

– każda osoba, której dane są przetwarzane przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia PE o ochronie danych osobowych.

W KPR wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem:

e-mail: iod@kpr.med.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych KPR

ul. św. Łazarza 14

31-530 Kraków